Basic Advanced Index
The Hiligaynon Bible: Ang Biblia

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Genesis Chapter 2

Audio by Stephen Johnston

2:1 Busa nahuman ang mga langit kag ang duta, kag ang bug-os nga kasoldadosan nila.

2:2 Kag sa adlaw nga ikapito ang Dios nagtapos sang iya buluhaton nga iya nahimo, kag nagpahuway sia sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan nga buluhaton niya nga iya naghimo.

2:3 Gani ang Dios nagpakamaayo sang adlaw nga ikapito kag nagpakabalaan sini, bangud nga sa sini ang Dios nagpahuway gikan sa tanan nga buluhaton nga natuga kag nahimo niya.

2:4 Ini amo ang mga gintunaan sang mga lang kag sang duta sang gintuga sila. Sa adlaw nga ang Ginoong Dios naghimo sang duta kag mga langit,

2:5 Sang wala pa sing kahoykahoy sang latagon sa duta kag wala pa sing gamhon sang latagon nga nakapanuruk -- kay ang Ginoong Dios wala pa makapaulan sa duta, kag wala sing tawo sa pagpanguma sang duta;

2:6 apang nag-usbong gikan sa duta ang alopoop kag nagbunyag sang bugos nga kadaygan sang duta --

2:7 niyan ang Ginoong Dios naghimo sang tawo gikan sa yab-ok sang duta, kag naghuyup sa iya ilong sang ginhawa sang kabuhi; kag ang tawo nanginbuhi nga kalag.

2:8 Kag ang Ginoong Dios naghimo sing katamnan nayon sa sidlangan, sa Eden; kag didto ginbutang niya ang tawo nga iya nahimo.

2:9 Kag ang Ginoong Dios nagpatubo gikan sa duta sang tagsa ka kahoy nga maanyag sa itololok kag maao nga kalan-on, ang kahoy sang kabuhi man sa tunga sang katamnan, kag ang kahoy sang pagkilala sang maayo kag malaut.

2:10 Kag gikan sa Eden nag-ilig ang isa ka suba sa pagbunyag sang katamnan, kag kutub didto nagbahinbahin sia kag nangin-apat ka sanga.

2:11 Ang ngalan sang nahauna Pison; nga amo ang nagalibut sang bug-os nga duta sang Havila, nga may bulawan;

2:12 kag ang bulawan sa sadtong duta maayo; may bedelio kag bato nga onice.

2:13 Kag ang ngalan sang ikaduha nga suba Gihon; nga amo ang nagalibut sa bugo-os nga duta sang Cus.

2:14 Kag ang ngalan sang ikatlo nga subaHidekel, nga amo ang nagailig sa sidlangan sang Asiria. Kag ang ikap-at nga suba Eufrates.

2:15 Ang Ginoong Dios nagkuha sang tawo kag nagbutang sa iya sa katamnan sang Eden sa pagpanguma kag pagbantay.

2:16 Kag ang Ginoong Dios nagsogo sa tawo, nga nagasiling, "Makakaon ka sing hilway sang tagsa ka kahoy sang katamnan;

2:17 apang gikan sa kahoy sang pagkilala sang maayo kag malaut dili ka magkaon sa iya, kay sa adlaw nga magkaon ka sa iya mapatay ka nga totoo

2:18 Niyan ang Ginoong Dios nagsiling, "Indi maayo nga ang tawo mag-isa lamang; himoan ko sia sing kabulig nga bagay sa iya."

2:19 Gani gikan sa duta ginhimo sang Ginoong Dios ang tagsa ka sapat sang latagon kag ang tagsa ka pispis sang kahanginan, kag gindala sila sa tawo sa pagtan-aw kon ano ang itawag niya sa ila; kag bisan ano nga pagtawag sang tawo sang tagsa ka tinuga nga buhi, ina amo ang iya ngalan.

2:20 Ang tawo naghatag sing mga ngalan sa tanan nga kahayupan, kag sa kapispisan sang kahanginan, kag sa tagsa ka sapat sang latagon; apang sa kay Adam wala sing nakita nga kabulig bagay sa iya.

2:21 Gani ang Ginoong Dios nagholog sing isa ka hamook nga katologon sa tawo, kag sang nagtolog sia ginkuhaan sang isa sang iya mga gusuk kag ginpapali niya ang unud sa iya duug;

2:22 kag ang gusuk nga ginkuha sang Ginoong Dios sa lalaki ginhimo niya nga babayi kag gindala sia sa lalaki.

2:23 Niyan ang lalaki nagsiling, "Ini karon tul-an sang akon unud; tawgon siya nga Babayi, bangud nga sa Lalaki ginkuha sia."

2:24 Busa bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy kag magahiusa sa iya asawa, kag mangin-isa sila ka unud.

2:25 Kag hubo sila nga duha ang lalaki kag ang iya asawa, kag wala sila mahuya.