Basic Advanced Index
The Hiligaynon Bible: Ang Biblia

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Genesis Chapter 1

Audio by Stephen Johnston

1:1 Sa ginsuguran gintuga sang Dios ang mga langit kag ang duta.

1:2 Kag ang duta wala sing kahusayan kag wala sing sulud, kag ang kadudulman yara sa nawung sang kadadalman; kag ang Espiritu sang Dios nagagiho sa nawung sang mga tubig.

1:3 Kag ang Dios nagsiling, "Magmay kapawa"; kag may kapawa.

1:4 Kag nakita sang Dios nga ang kapawa maayo; kag ginpain sang Dios ang kapawa sa kadudulman.

1:5 Kag gintawag sang Dios ang kapawa Adlaw, kag ang kadudulman gintawag niya Gab-i. Kag may kagabihon kag kaagahon, isa ka adlaw.

1:6 Kag ang Dios nagsiling, "Magmay kahawaan sa tunga sang mga tubig, kag magpain ini sang mga tubig sa mga tubig."

1:7 Kag ang Dios naghimo sang kahawaan kag nagpain sang mga tubig nga yara sa idalum sang kahawaan sa mga tubig nga yara sa ibabaw sang kahawaan.

1:8 Kag ang Dios nagtawag sang kahawaan Langit. Kag may kagab-ihon kag may kaagahon, ikaduha nga adlaw.

1:9 Kag ang Dios nagsiling, "Magtingub ang mga tubig nga yara sa idalum sang mga langit sa isa ka duug, kag magpahayag ang mamala nga duta." Kag nangin-amo ini.

1:10 Kag ang Dios naghingalan sang duta nga mamala Duta, kag ang katilingban sang mga tubig gintawag niya Kadagatan. Kag nakita sang Dios nga ini maaya.

1:11 Kag ang Dios nagsiling, "Magpatubo ang duta sing hilamon, mga gamhon nga nagadala sing binhi, kag mga kahoy nga nagadala sing bunga sono sa ila sari, nga may binhi, sa ibabaw sang duta." Kag nangin-amo ini.

1:12 Kag ang duta nagpatubo sing hilamon, sing mga gamhon nga nagadala sing binhi sono sa ila sari, kag mga kahoy nga nagadala sing bunga nga may binhi, sono sa ila sari. Kag nakia sang Dios nga ini maaya.

1:13 Kag may kagab-ihon kag may kaagahon, ikatlong adlaw.

1:14 Kag ang Dios nagsiling, "Magmay mga sulo sa kahawaan sang mga langit sa pagpain sang adlaw sa gab-i; kag sila mangintandaan kag nga sa mga panagon kag nga sa mga adlaw kag mga tuig,

1:15 kag sila manginsulo sa kahawaan sang langit sa pag-iwag sa duta." Kag nangin-amo ini.

1:16 Kag ang Dios naghimo sang duha ka dalagkung sulo, ang labi kadakung sulo sa paggahum sa kaadlawon, kag ang labi kadiotay nga sulo sa paggahum sa kagab-ihon; sia naghimo sang mga bitoon man.

1:17 Kag ang Dios nagbutang sa ila sa kagawaaan sang mga langit sa pag-iwag sa duta,

1:18 sa pagahum sa kaadlawon kag sa kagab-ihon, kag sa pagpain sang kapawa sa kadudulman. Kag nakita sang Dios nga ini maayo.

1:19 Kag may kagab-ihon kag may kaagahon, ikaa-pat nga adlaw.

1:20 Kag ang Dios nagsiling, "Magpadagaya ang mga tubig sing buhi nga mga tinuga, kag maglupad ang kapispisan sa ibabaw sang duta sa wayang nga kahawaan sang mga langit."

1:21 Gani ang Dios nagtuga sang dalagkung mga gadya sa kadagatan, kag sang tagsa ka tinuga nga buhi nga nagagiho, nga nagdagaya sa mga tubig, sono sa ila mga sari, kag sang tagsa ka pispis nga pakpakan sono sa iya sari. Kag nakita sang Dios nga ini maayo.

1:22 Kag ang Dios nagpakamaayo sa ila, nga nagasiling, "Magmabungahon kag magbuad kag magtugub sang mga tubig sa kadagatan, kag ang kapispisan magbuad sa duta."

1:23 Kag may kagab-ihon kag may kaagahon, ikalimang adlaw.

1:24 Kag ang Dios nagsiling, "Magpatubo ang duta sing buhi nga mga tinuga sono sa ila mga sari: kahayupan kag nagasaug nga mga butang kag kasapatan sang duta sono sa ila mga sari." Kag nangin-amo ini.

1:25 Kag ang Dios naghimo sang kasapatan sang duta sono sa ila mga sari kag sang kahayupan sono sa ila mga sari , kag sang tagsa ka butang nga nagasaug sa duta sono sa iya sari. Kag nakita sang Dios nga ini maayo.

1:26 Niyan ang Dios nagsiling, "Himo-on ta ang tawo sa dagway naton, sono sa kaangay naton; kag pagahumon sila sa kaisdaan sang dagat, kag sa kapispisan sang kahanginan, kag sa kahayupan, kag sa bug-os nga duta, kag sa tagsa ka butang nga nagasaug sa duta."

1:27 Gani ang Dios nagtuga sang tawo sa iya kaugalingon nga dagway, sa dagway sang Dios gintuga niya sia; lalaki kag babayi gintuga niya sila.

1:28 Kag ang Dios nagpakamaayo sa ila, kag ang Dios nagsiling sa ila., "Magmabungahon kag magbuad, kag magtugub sang duta kag magpakaagalon sa iya; kag maggahum sang kaisdaan sang dagat kag sang kapispisan sang kahanginan kag sang tagsa ka buhi nga butang nga nagagiho sa duta."

1:29 Kag ang Dios nagsiling, "Yari karon, nahatag ko sa inyo ang tagsa ka gamhon nga may binhi, nga yara sa kadaygan sang bug-os nga duta, kag ang tagsa ka kahoy nga may bunga nga nagadala sing binhi; ini manginkalanon ninyo.

1:30 Kag sa tagsa ka sapat sang duta, kag sa tagsa ka pispis sang kahanginan, kag sa tagsa ka butang nga nagasaug sa duta, nga sa iya may kabuhi, nahatag ko ang tagsa ka gamhon ngamalagtum nga kalan-on." Kag nangin-amo ini.

1:31 Kag nakita sang Dios ang tagsa ka butang nga nahimo niya, kag yari karon, tama gid kaayo. Kag may kagab-ihon kag may kaagahon, ikan-um nga adlaw.